Pravila i uslovi korišćenja platforme OrganicNet.co

Poslednja izmena: 14. april 2016

Ovim dokumentom Prava i Uslovi se utvrđuju uslovi korišćenja društvene tržnice OrganicNet.co.

OrganicNet.co zadržava pravo promene Prava i Uslova shodno izmenama zakonske regulative ili u skladu sa novim elementima ponude.

Korisnik usluga društvene tržnice OrganicNet.co je pročitao i u svemu je saglasan sa sledećim:

1. OPŠTE ODREDBE

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo OrganicNet.co i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između kompanije Eton Digital d.o.o., iz Novog Sada, Školska 3 (u daljem tekstu Eton Digital d.o.o.), registrovane u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 20480424, PIB:105876353, šifra delatnosti: 6201 računarsko programiranje, broj računa: 160-312519-24 kod Banca Intesa AD Beograd, email adresa: info@organicnet.co, i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem OrganiceNet.co platforme (u daljem tekstu OrganicNet.co).

OrganicNet.co je namenjena elektronskoj trgovini organskim proizvodima i edukaciji, informisanju i promovisanju elektronske trgovine kod korisnika. Poslovanje kompanije Eton Digital d.o.o. putem OrganicNet.co regulisano je Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani tim zakonom.

Korisnicima usluga koje pruža OrganicNet smatraju se posetioci i članovi.

Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi platformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na platformu i koji nema pristup svim sadržajima na platformi.

Član je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na OrganicNet.co, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

2. PRUŽALAC USLUGE INFORMACIONOG DRUŠTVA

Eton Digital d.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja OrganicNet.co isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj.

Eton Digital d.o.o. poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorska i druga srodna prava, kao i poslovne običaje, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Svako korišćenje platforme OrganicNet.co u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga.

3. IZJAVA O ODGOVORNOSTI ETON DIGITAL D.O.O.

Korišćenje platforme OrganicNet je na isključivu odgovornost korisnika.

Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi član koji je unos izvršio.

Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka odgovaraju članovi koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva člana.

Eton Digital d.o.o. ne garantuje neprekidnost korišćenja OrganicNet.co, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost, za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe.

Eton Digital d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.

Eton Digital d.o.o. ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane članova.

Eton Digital d.o.o. ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Korisnik izričito prihvata da Eton Digital d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. OrganicNet.co platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Eton Digital d.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

U skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

4. UGOVORNI ODNOS I UGOVOR PO PRISTUPU

Pristupom i korišćenjem platforme OrganicNet.co članovi pristaju na Uslove korišćenja kompanije Eton Digital d.o.o., te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva.

Pristupom platformi OrganicNet.co svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

5. ZAŠTITA PRAVA

Eton Digital d.o.o. će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja: na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja kompanije Eton Digital d.o.o., zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

6. OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

7. ZAŠTITA AUTORSKIH I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Eton Digital d.o.o. ima isključiva autorska prava na OrganicNet.co i na pojedine elemente koji čine platformu, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Eton Digital d.o.o. kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Eton Digital d.o.o. i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

OrganicNet.co sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja.

Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na OrganicNet.co. Postavljanjem unosa na platformu, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku platforme.

Eton Digital d.o.o. ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

8. PLATFORMA ORGANICNET

8.1 Opis platforme

OrganicNet je platforma koja se nalazi na internet adresi https://www.organicnet.co i zvanična je internet platforma kompanije Eton Digital d.o.o..

OrganicNet je onlajn društvena tržnica i mreža za deljenje znanja koja povezuje proizvođače organske hrane sa kupcima u njihovoj blizini.

Platforma OrganicNet je namenjena uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja učestvuju u prodaji i kupovini organskih proizvoda.

Eton Digital d.o.o. posredstvom platforme OrganicNet pruža i usluge internet prezentacije sertifkacionim telima, te usluge prenošenja komercijalne oglasne poruke svojih članova u skladu sa definicijama iz člana 2. stav 1. tačka 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 1. tačka 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sve u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Korišćenje određenih opcija OrganicNet.co podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

8.2. Registracija

Za korišćenje usluga na Organicnet.co neophodna je registracija koja je besplatna. Korisnik je u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke prilikom postupka kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka i izmena.

Registracija se obavlja prijavom na OrganicNet.co tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od OrganicNet.co.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga koji je proizvođač organskih proizvoda može da:

Registrovani i ulogovani korisnik usluga koji je kupac organskih proizvoda može da:

Registrovani i ulogovani korisnik usluga koji je sertifikaciono telo može da:

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta preko sistema elektronskih poruka u cilju realizacije prodaje ili kupovine kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane OrganicNet.co.

Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove ponude proizvoda (tekst sa slikama) biti objavljen na platformi OrganicNet.co, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Poruke koje su usluge plaćene promocije moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

8.3. Članstvo

Članstva se odnose samo na korisnike koji nude svoje proizvode i usluge na OrganicNet.co. Sve ostalo što OrganicNet.co pruža možete koristiti zauvek besplatno.

OrganicNet nudi dve vrste članstva za proizvođače: Početnik (Starter) i Profesionalac (Professional).

Članstvo Početnik je besplatno prvih šest meseci a nakon šest meseci korisnik plaća mesečnu članarinu od 10 evra kada prihvati članstvo Profesionalac.

Ako u periodu besplatnog članstva (prvih šest meseci), korisnik ostvari ukupnu prodaju robe u vrednosti od preko 1000 evra, automatski mu se nudi prelazak na članstvo Profesionalac, i u obavezi je da plaća mesečnu ćlanarinu od 10 evra i 3 % provizije na transakciju koja se plaća samo nakon što je porudžbina potvrđena. Ukoliko ne plati članarinu, korisnički nalog je privremeno deaktiviran i aktiviraće se po uplati članarine.

Korisnik može da odbije da prihvati članstvo Profesionalac ali nema više mogućnost ni da prodaje svoje proizvode jer gubi i status članstva Početnik.

OrganicNet.co nudi dve vrste članstva za Sertifikaciona tela.

Osnovno (Basic) članstvo koje je besplatno i sadrži osnovne informacije o kompaniji i članstvo Premijum (Premium) za koje se plaća mesečna članarina od 30 eura.

Premijum članstvo omogućava sertifikacionim telima da dodaju detaljnije podatke kao što su: adresa, vebsajt, telefon, opis kompanije i usluga, mogućnost dodavanja standarda kompanije i aplikacionih formulara, i drugo.

OrganicNet.co članstva se mogu otkazati bilo kada.

Nakon otkazivanja članstva korisnici koji imaju članstvo Profesionalac (Professional) su u obavezi da izmire dug ukoliko postoji, a koji se odnosi na obavezno plaćanje transakcije od 3% koja se plaća na kraju meseca.

U slučaju ranijeg otkazivanja članstva, korisnici sa članstvom Profesionalac su dužni da izmire pristigle obaveze koje se odnose na plaćanje obavezne transakcije od 3% ukoliko su ostvarili prihod, a u periodu u kojem im je nalog bio aktivan, dakle, do momenta otkazivanja. Prilikom otkazivanja članstva, korisnik se slaže sa tim da njegovi proizvodi više neće biti vidljivi na Pijaci.

Račun sa dospelim obavezama naplate transakcije i mesečne članarine će stići na email adresu korisnika.

Ukoliko korisnici koji su sertifikaciona tela i imaju Premijum (Premium) članstvo otkažu članstvo pre isteka mesec dana, imaju obavezu da izmire dugovanja koja se odnose na obaveznu mesečnu članarinu.

OrganicNet.co ne vrši povraćaj novca u slučaju ranijeg otkazivanja članstva bilo za korisnike koji ima članstvo Profesionalac ili sertifikaciona tela koja imaju članstvo Premijum.

8.3.1. Fizička lica

Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na OrganicNet.co, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (opcija da li se slaže sa Uslovima korišćenja je ponudjena prilikom registracije).

Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice koje ima sve dozvole za proizvodnju i/ili promet proizvoda koje nudi može postati član.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja svaki član fizičko lice garantuje da je upisan u Centralni registar objekata koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i da poseduje sve dozvole i ispunjava sve uslove za proizvodnju, promet i oglašavanje proizvoda koje nudi na platformi OrganicNet.co po Zakonu o bezbednosti hrane i svim drugim zakonima i podzakonskim propisima Republike Srbije koji bliže uređuju način i uslove za proizvodnju, promet i oglašavanje (dalje u tekstu: Propisi o bezbednosti hrane), kao i da proizvodi koje nudi na platformi OrganicNet.co ispunjavaju sve zahteve u pogledu kvaliteta, deklarisanja i označavanja po Propisima o bezbednosti hrane.

8.3.2. Pravna lica

Pravno lice postaje član nakon što izvrši navedene radnje registracije: prijavljivanje na OrganicNet.co, prihvatanje ovih Uslova korišćenja i davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (opcija da li se slaže sa Uslovima korišćenja je ponuđena prilikom registracije).

Na taj način pravno lice daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Svako uredno registrovano pravno lice koje ima sve dozvole za proizvodnju i/ili promet proizvoda koje nudi može postati član na OrganicNet.co.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja svaki član pravno lice garantuje da je upisan u Centralni registar objekata koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i da poseduje sve dozvole i ispunjava sve uslove za prozvodnju, promet i oglašavanje proizvoda koje nudi na platformi OrganicNet.co po Propisima o bezbednosti hrane, kao i da proizvodi koje nudi na platformi OrganicNet.co ispunjavaju sve zahteve u pogledu kvaliteta, deklarisanja i označavanja po Propisima o bezbednosti hrane.

Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.

8.3.3. Prestanak članstva

Eton Digital d.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo ili da ograniči korišćenje bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja, naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije.

Član može obrisati nalog slanjem e-mali poruke sa naslovom Brisanje naloga na kontakt email adresu info@organicnet.co. Bez obzira na razlog zahteva za brisanje naloga, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana, ukoliko ih ima.

Član može otkazati članstvo u bilo koje vreme. Momentom otkazivanja članstva, bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana, ukoliko ih ima.

Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.

Član kome je otkazano članstvo od strane Eton Digital d.o.o. nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Eton Digital d.o.o.

Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana Eton Digital d.o.o. će postupiti u skladu sa zakonom.

Prodavac je dužan da izmiri sve obaveze koje su uređene članstvom Profesionalac (Professional), kao što je obavezna provizija i naknada za članarinu.

Ove obaveze je dužan da ispuni i korisnik koji je sertifikaciono telo prilikom otkazivanja Premijum članstva.

8.4. OBAVEZE ČLANOVA

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje OrganicNet.co, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima.

Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Sadržaj koji članovi objave na OgranicNet.co profilu, u delu Moja priča (My story) može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru platforme i ne sme sadržati linkove koji vode ka drugim internet stranicama.

Eton Digital d.o.o. zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi OrganicNet.co.

Korisnicima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Eton Digital d.o.o. kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost OrganicNet.co je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja OrganicNet.co. Ove aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako na platformi tako i drugim korisnicima.

Eton Digital d.o.o. nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba OrganicNet.co. Eton Digital d.o.o. ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na OrganicNet.co u skladu sa svrhom platfrome.

Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenih ponašanja definisana u ovim Uslovima korišćenja.

8.5. TRGOVINA IZMEĐU KORISNIKA

OrganicNet.co je platforma namenjena uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja učestvuju u kupovini i prodaji organskih proizvoda.

Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga platforme je na sopstveni rizik i Eton Digital d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Eton Digital d.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, protivponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa OrganicNet.co u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Povodom navedenog brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema Eton Digital d.o.o. zbog navedenog brisanja.

Eton Digital d.o.o. takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom proizvodu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci. Svi znani nedostaci u vezi sa proizvodom i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.

Prodavac je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji proizvoda na tržištu.

8.5.1. Besplatne usluge

OrganicNet.co pruža besplatne usluge trgovine organskom hranom i proizvodima svojim članovima u promotivnom periodu, besplatne usluge trgovine kupcima organskih proizvoda i besplatne usluge internet oglašavanja sertifikacionim telima u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Besplatne usluge za proizvođače

Članstva se odnose samo na korisnike koji nude svoje proizvode i usluge na OrganicNet.co pijaci.

OrganicNet, pruža besplatne usluge trgovine proizvođačima organskih proizvoda u vidu besplatne članarine u promotivnom periodu od 6 meseci ili dok ne ostvare prodaju u ukupnoj vrednosti od 1000 eura u toku tih šest meseci besplatnog članstva.

Besplatne usluge za kupce

OrganicNet pruža besplatne usluge trgovine kupcima organskih proizvoda na neograničen period registracijom na platformi.

Besplatne usluge za sertifikaciona tela

OrganicNet pruža besplatne usluge za sertifikaciona tela kroz Osnovno (Basic) članstvo koje sadži osnovne informacije o kompaniji: naziv, logo, akreditacioni broj, kod, zemlja u kojoj su registrovani i naziv organa iz sistema akreditacije koji je dodelilo akreditaciju.

8.5.2. Plaćene usluge

OrganicNet.co pruža plaćene usluge u vidu:

Cenovnik usluga je naveden i pisan u Uputstvu za korišćenje OrganicNet.co.

OrganicNet zadržava pravo da menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

8.5.3. Zaključena kupovina / prodaja

Pod zaključenjem kupovine između prodavca i kupca smatra se potvrđena kupovina koja stupa na snagu odmah kada porudžbina dobije status “PRIHVAĆENO”.

Sadržinu zaključene kupovine/prodaje između prodavca i kupca čine:

Nakon što poruči proizvode preko OrganicNet.co, korisnik će na svoju e-mail adresu dobiti kreiranu narudžbenicu na kojoj će stajati vrednost narudžbine.

Prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad proizvodom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu. Kupac se obavezuje da prodavcu isplati dogovorenu sumu novca za proizvod koji kupuje.

Prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama. Ukoliko prodavac ne garantuje za neku karakteristiku proizvoda, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.

Rizik propasti proizvoda prelazi na kupca u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena. OrganicNet.co ne odgovara za bezbedan transport i isporuku.

Svi rokovi i obaveze u vezi sa komunikacijom, izvršenjem ugovora, žalbama i ocenjivanjem, navedeni su u Uputstvu za korišćenje OrganicNet platforme.

Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, obaveza prodavca prema kupcu kao i kupca prema prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u skladu sa rokovima definisanim u Uputstvima za korišćenje OrganicNet platforme.

Svaki član ima pravo kupovine za svoje potrebe.

Troškovi isporuke (ukoliko postoje) biće naplaćeni prilikom preuzimanja narudžbine a svi troškovi koje kupac može imati u vezi sa nabavkom moraju biti jasno istaknuti inače ih kupac ne snosi.

Po Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da odustane od porudžbine osim za lako kvarljivu robu i neke druge slučajeve predviđene Zakonom.

8.5.4. Sistem ocenjivanja

Sistemom ocenjivanja članovi OrganicNet.co ocenjuju kupoprodajni proces, da li je u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje OrganicNet platforme.

Sva pravila i rokovi u vezi sa ocenjivanjem, data su u Uputstvima za korišćenje OrganicNet platforme.

8.5.5. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka i davanje ponuda

Svojim registrovanim korisnicima OrganicNet.co nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

8.5.6. Odgovornost

Eton Digital d.o.o. ne odgovara za sadržaj paketa koji prodavac dostavlja kupcu. Korisnik prihvata korišćenje ovog sistema na sopstvenu odgovornost.

Rizik propasti ili oštećenja predmeta pri transportu snosi organizacija koja vrši transport predmeta, odnosno transportna služba ili sam prodavac ukoliko se obaveže pošto je ponuda prihvaćena da dostavi proizvod.

9. LISTA NEDOZVOLJENIH PONAŠANJA

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je oglašavati se suprotno odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije i nije dozvoljena trgovina predmetima čija prodaja je pozitivnim zakonskim propisima zabranjena ili ograničena (bez odgovarajućih dozvola).

Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.

Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše prodaju prehrambenih proizvoda preko Interneta), u svrhu reklame na profil prodavca.

Zabranjeno je postavljanje slika koje sadrže grafičku obradu radi isticanja logotipa firme i drugih Internet platformi i portala koje se bave prodajom organske hrane i proizvoda.

Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja

Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.

Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama

Zabranjena je zloupotreba sistema ocenjivanja i nije dozvoljeno neobjektivno ocenjivati članove.

Zabranjeno je oglašavanje: kopija proizvoda, opojnih droga, duvana i duvanskih proizvoda i drugih predmeta koji prema važećem zakonodavstvu Republike Srbije ne mogu biti predmet prodaje.

Zabranjeno je oglašavanje mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje.

Zabranjeno je oglašavanje koje podstiče ili navodi na ponašanje kojim se ugrožava zdravlje, fizički i psihički razvoj dece ili maloletnika.

Zabranjena je prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, odnosno duvanskih proizvoda i pirotehničkih sredstava, licima mlađim od 18 godina života.

9.1. Ograničenja oglašavanja alkoholnih pića

Zabranjeno je oglašavanje alkoholnih pića sa sadržajem alkohola većim ili jednakim od 20%, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića sa sadržajem alkohola većim ili jednakim od 20%.

Dozvoljeno je oglašavanje alkoholnih pića sa sadržajem alkohola manjim od 20%.

Zabranjeno je u oglašavanju prikazivati upotrebu ili oponašanje upotrebe alkoholnih pića.

Oglašavanje alkoholnih pića ne sme da:

Oglasna poruka kojom se oglašava alkoholno piće mora da sadrži i upozoravajuću poruku kojom se upućuje na zabranu prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima.

Oglasna poruka kojom se oglašava alkoholno piće mora da sadrži upozorenje na odgovornu upotrebu alkoholnih pića.

9.1. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja na OrganicNet.co ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija OrganicNet.co najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti ili otežavanja rada OrganicNet.co.

9.2. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom OrganicNet.co korisnici se upućuju na kontakt formu (Predlog, Problem, Ocena) u levom donjem uglu svake stranice. Odgovor administratora ili korisničkog tima OrganicNet.co ne mora da odražava stanovište kompanija Eton Digital d.o.o. ili OrganicNet.co, pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske.

Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima OrganicNet.co sa korisnikom usluga bez pisane dozvole Eton Digitak d.o.o. ili njegovog ovlašćenog lica.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

PODACI

Svi uneti podaci treba da budu tačni. Ažurirajte podatke u delu Moj profil >> Izmenite profil.

NEDOZVOLJENA PONAŠANJA

Definisana su Listom nedozvoljenih ponašanja u delu Prava i Uslovi.

OTKAZ ČLANSTVA

Članstva se odnose samo na korisnike koji nude svoje proizvode i usluge na OrganicNet.co. Sve ostalo što OrganicNet.co pruža možete koristiti zauvek besplatno.

SISTEM OCENJIVANJA

OrganicNet.co je baziran na poverenju i reputaciji i prihvata samo ocene od kupaca koji su uspešno završili proces poručivanja jer je to najpošteniji način da proizvođači steknu rejting i dobiju korisne povratne informacije od svojih kupaca, kao i da drugi kupci na osnovu tih ocena mogu lakše da odluče od koga da poruče proizvode.

Članovi imaju mogućnost da ocene saradnju i ostave utiske nakon ostvarene kupovine tako što ocenjuju različite kateogorije, i to, kupci daju ocenu prodavcima od 1 do 5 ocenjujući: vrednost u odnosu na cenu, kvalitet hrane i komunikaciju sa prodavcem, dok prodavci daju ocenu kupcima od 1 do 5 ocenjujući komunikaciju sa kupcem i poštovanje roka.

Svaka ocena se računa i utiče na rejting korisnika ali niste obavezni da ocenite saradnju.

PORUDŽBINA

Poljoprivredni proizvođač sam kreira svoju ponudu i cenu i određuje stanje na lageru, i zadržava pravo da promeni cene u bilo kom momentu tako da ne narušava legalitet i legitimitet poslovanja a u skladu sa zakonskim propisima.

TROŠKOVI TRANSPORTA

Dostava robe se vrši u skladu sa ponuđenim opcijama koje je prodavac prethodno definisao u svojoj ponudi, a po izboru kupca (dostavu proizvoda obavlja prodavac/proizvođač poljoprivredni ili sa njegove strane ovlašćeni prevoznik ili kupac dolazi po poručenu robu na adresu prodavca/proizvođača, na način kako je oglašeno u ponudi i dogovoreno pre nego što je porudžbina dobila status PRIHVAĆENO). Ukoliko kupac preuzima proizvode, osim ako nije drugačije naznačeno ili dogovoreno, troškove snosi kupac.

Ukoliko je u pitanju dostava proizvoda na kućnu adresu ili preko kurirske službe, mogući su dodatni troškovi.

LIČNO PREUZIMANJE

Obavlja se na adresi prodavca, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.

Kupci koji preuzimaju proizvod na adresi prodavca se mogu dogovoriti sa prodavcem oko vremena preuzimanja.

TROŠKOVI PROVIZIJE

Proviziju za prodate proizvode plaća prodavac kada poseduje članstvo Profesionalac a provizija iznosi 3% od potvrđene porudžbine. Na kraju svakog meseca na email adresu prodavca (proizvođača) će stići račun sa iznosom koji je za taj mesec u obavezi da plati. Ukoliko ne izmiri obaveze plaćanja provizije dospele u prethodnom mesecu, profil prodavca će biti privremeno deaktiviran dok ne izmiri dospelu sumu, i aktiviran odmah po izmirenju.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši prilikom isporuke proizvoda (pouzećem) a troškovi isporuke se obračunavaju u zavisnosti od načina isporuke (proizvođač ili kurirska služba). Prodavac je obavezan da istakne troškove dostave prilikom postavljanja proizvoda.

CENOVNIK

OrganicNet nudi promotivne (plaćene) usluge za prodavce. Usluga promovisanja proizvoda na period od mesec dana podrazumeva da je promovisan proizvod istaknut na vrhu liste proizvoda na Pijaci kako bi se povećala mogućnost prodaje i vidljivost i kako bi proizvod bio dostupniji većem broju korisnika (kupaca).

Promovisanje proizvoda na period od mesec dana

Članarina za članstvo Profesionalac

Korisnici (prodavci) koji imaju članstvo Profesionalac su u obavezi da plaćaju mesečnu članarinu i proviziju na transakciju.

Članarina za članstvo Premijum

Korisnici (sertifikaciona tela) koji imaju članstvo Premijum su u obavezi da plaćaju mesečnu članarinu:

REŠAVANJE NESPORAZUMA

OrganicNet.co promoviše i podržava poverenje između kupca i prodavca.

OrganicNet.co je posrednik između kupca i prodavca i svi nesporazumi, ukoliko se dese, su odgovornost članova i korisnika.

Ako korisnik nije ispunio neku obavezu ili je prekršio pravila koja su definisana Listom nedozvoljenih ponašanja, OrganicNet.co će preduzeti mere koje su definisane Pravima i Uslovima korišćenja.

RIZICI

Kako bi se rizici sveli na minimum i izgradilo poverenje između kupca i prodavca sva plaćanja i slanja obavljajte u skladu sa opcijama koje su navedene na ponudi.

Putem Kontakt strane možete se obratiti OrganicNet.co timu za sva pitanja i pomoć.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Eton Digital d.o.o. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji i poslati e-mail svim članovima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Smatraće se da je registrovani član saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko nije saglasan sa novim uslovima i pod takvim ne želi da nastavi članstvo, obaveza je registrovanog člana da traži brisanje naloga. Član koji pošalje zahtev za brisanje naloga prestaje članstvo, gase se sva dosadašnja prava i dospevaju sve neizmirene obaveze, te će članstvo biti prekinuto po prethodnim Uslovima korišćenja.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Eton Digital d.o.o. i člana u vezi sa korišćenjem OrganicNet.co platforme kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani OrganicNet.co platforme.

Predstavljate sertifikaciono telo? Napravite nalog kao kompanija