This website or its third-party tools use cookies to collect data that helps us improve the website. If you want to know more, please refer to our Cookie Policy. By closing this banner, scrolling the page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies and our Privacy Policy. If you want to withdraw your consent, go to your settings.

strawberry-260687_1920.jpg

Koji su principi i ciljevi organske poljoprivrede?

published on 21 Jul 2016, in Organska hrana

Organska poljoprivreda se oslanja na ekološke procese, biodiverzitet i cikluse prilagođene lokalnim uslovima. Koji su principi organske poljoprivrede i zašto ih je važno razumeti?

Osnovne principe za razvoj organske poljoprivrede postavio je IFOAM (Međunarodna federacije pokreta za organsku poljoprivredu), koji su jedinstveni i na kojima se zasnivaju regulative EU, Codex Alimentarius i Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima Republike Srbije.

Princip zdravlja 

Organska poljoprivreda treba da održi i poveća zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete u celosti.

Osnova ovog principa jeste: Zdravlje je celina.

Zdravlje ekosistema se ne može razdvojiti od zdravlja pojedinca i zajednice i samim tim organska proizvodnja treba da podrži, poboljša i održi zdravlje biljaka, životinja, ljudi, zemljišta i planete. 

Princip zdravlja u organskoj proizvodnji.png

U organskoj proizvodnji se ne dozvoljava upotreba đubriva, pesticida, aditiva, lekova za životinje i ostalih hemijskih supstanci zato što je uloga organske proizvodnje da podrži i ojača zdravlje ekosistema, to podrazumeva i najmanje organizme u zemljištu do ljudskih bića, i ovo se odnosi bilo na proizvodnju, preradu ili distribuciju. 

Poruka je jasna: zdravo zemljište rađa zdrave useve i kulture koji čuvaju zdravlje i životinja i ljudi.  

Princip ekologije 

Organska poljoprivreda treba da se zasniva na živim eko-sistemima i ciklusima, da radi sa njima, da ih podržava i pomogne njihovom održanju.

Organska poljoprivreda je zasnovana na ekološkim procesima i recikliranju i živim ekološkim sistemima i ciklusima.

Princip ekologije u organskoj proizvodnji.png

To znači da, iako su ekološki ciklusi univerzalni, ipak je funkcionisanje ciklusa specifično za lokalitet, i organska proizvodnja mora da poštuje i da se prilagodi ekologiji i lokalnim uslovima - kulturi i veličini gazdinstva i akcenat se stavlja na recikliranje i efikasno upravljanje energijom i materijalima kako bi se, sa jedne strane sačuvali resursi, a sa druge poboljšao kvalitet životne sredine.

Organski proizvođači i uzgajivači, kao i oni koji trguju i kupuju organsku hranu su dužni da zaštite zajedničku životnu sredinu i da pozitivno utiču na istu, jer je neophodno da se postigne ekološka ravnoteža. 

Princip pravednosti

Organska poljoprivreda treba da se zasniva na poštenim odnosima prema opštem okruženju, prirodi i životu.

Princip pravednosti podrazumeva poštovanje, poštenje, pravdu i vođenje računa o svetu u kojem živimo i koji delimo.

Ovim principom se osigurava pravedenost na svim nivoima, pa su tako oni koji su uključeni u organsku proizvodnju dužni da obezbede svim uključenim akterima dobar kvalitet života, da obezbede dovoljno snabdevanje visokokvalitetnom hranom, doprinesu smanjenju siromaštva i suverenitetu hrane. 

Princip pravednosti u organskoj proizvodnji.png

Oni koji se bave organskom proizvodnjom su dužni da grade humane odnose na svim nivoima i prema svima - farmerima, radnicima, prerađivačima, trgovcima, distributerima i potrošačima, ali ne samo prema ljudima, već i prema drugim živim bićima. 

Tako se životinjama moraju obezbediti uslovi i mogućnosti u skladu sa njihovom fiziologijom, prirodnim ponašanjem i blagostanjem, a prirodni resursi tako da se sačuvaju za buduće generacije.

Princip negovanja i staranja

Organskom poljoprivredom treba upravljati na oprezan i odgovoran način da bi se očuvalo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija i ekosistema.

Ovaj princip podrazumeva oprez i odgovornost u upravljanju, razvoju i izboru tehnologija koje će se koristiti u organskoj poljoprivredi, a sve u cilju zaštite zdravlja i blagostanje sadašnjih i budućih generacija i životne sredine.

Princip negovanja i staranja u organskoj proizvodnji.png

Ne sme se smetnuti sa uma da je organska poljoprivreda živ i dinamičan sistem. Organska poljoprivreda ima zadatak da spreči rizik odbacivanjem na primer genetskog inženjeringa, ali da iskoristi potencijale nauke i tehnologije koji se ne kose sa principima zaštite i očuvanja prirode, zdravlja ljudi i životinja i očuvanje ekosistema.    

 

Join now or Login to leave a comment

You might be interested in:

Are you a certification body? Join as company